Podział majątku

KANCELARIA ADWOKACKA MAKOŚ

rozdzielność majątkowa

Usługi prawne na najwyższym poziomie

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym wspólność majątkowa, czyli wspólność ustawowa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa o ile nie zostanie podpisana intercyza.
Obejmuje ona wszelkiego rodzaju dobra materialne, które oboje małżonkowie lub jeden z małżonków nabyli w czasie trwania związku małżeńskiego.
W ramach małżeńskiej ustawowej wspólności majątkowej, małżonkowie posiadać będą majątek osobisty oraz majątek wspólny.

Majątek osobisty to m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie i darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a także przedmioty majątkowe z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia.

Do majątku wspólnego małżonków należą m.in. wynagrodzenie za pracę, dochody z działalności gospodarnej i innej działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego każdego z małżonków, oszczędności, wszelkie świadczenia socjalne, nabyte ruchomości i nieruchomości.

Wspólność majątkowa – ustawowa ustaje w kilku przypadkach:
• przez śmierć jednego z małżonków,
• ubezwłasnowolnienie małżonka,
• orzeczenie rozwodu,
• orzeczenie separacji,
• ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,
• jeżeli została ustanowiona rozdzielność majątkowa w drodze umowy, orzeczenia sądu bądź z mocy prawa.

Podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy dopiero po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Można go dokonać w trakcie trwania małżeństwa, podczas rozwodu, jak również po jego zakończeniu. O ustanowienie rozdzielności majątkowej może wystąpić każdy z małżonków.

Możliwe są dwa sposoby dokonania podziału majątku wspólnego:
• umowny – małżonkowie są zgodni co do podziału majątku,
• sądowy – małżonkowie nie mogą pójść do porozumienia w sprawie podziału majątku.

Jeśli w skład majątku wchodzą nieruchomości, konieczne będzie podpisanie umowy notarialnej. Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego nigdy nie są łatwe. Podział majątku w przypadku rozwodu często jest operacją skomplikowaną, bywa trudny i trwa długo, zwłaszcza jeśli występują okoliczności, które sprawiają, że majątku nie można podzielić równo. Do takich należą: jeden z małżonków w sposób rażący i uporczywy nie przyczyniał się do powiększenia wspólnego majątku, alkoholizm, lekkomyślne trwonienie wspólnego majątku przez jednego z małżonków.

Dużym problemem przy podziale majątku po rozwodzie jest również jednoznaczne określenie, co tak naprawdę wchodzi w skład majątku wspólnego oraz kto i w jakim zakresie przyczynił się do powiększenia majątku. Dotyczy to przede wszystkim małżeństw, które po wielu latach trwania w związku decydują się na rozwód i podział majątku. Najlepszym sposobem na satysfakcjonujące rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej podziału majątku jest skorzystanie z porady prawnej profesjonalnego adwokata, specjalisty od spraw o podział majątku wspólnego,

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prawie rodzinnym i rozwodowym. Od wielu lat pomagamy Klientom w zawiłych sprawach związanych z podziałem majątku wspólnego po rozwodzie, a także osobom w związkach nieformalnych w tzw. konkubinacie, w kwestiach związanych z rozliczeniami.
Dzięki dużej wiedzy, doświadczeniu oraz wsparciu ekspertów pracujących w naszych szeregach jesteśmy w stanie realnie ocenić, jakie będzie najlepsze rozwiązanie dla naszego Klienta oraz czy na drodze sądowej ma szanse na sprawiedliwy podział majątku.
Jako profesjonaliści zawsze proponujemy Klientom tańsze i łatwiejsze rozwiązanie, jakim jest podział majątku w drodze umowy pomiędzy stronami. Jeśli jednak nie jest to możliwe, oferujemy kompleksową pomoc prawną oraz zapewniamy odpowiednie wsparcie podczas procesu sądowego o podział majątku.

W ramach prowadzonej działalności udzielamy porad prawnych, przygotowujemy projekty pism procesowych, a także reprezentuje klientów przed sądem. Ponadto pomożemy w przygotowaniu materiału dowodowego, wniosku o podział majątku wspólnego, zweryfikujemy i ustalamy rzeczywisty skład majątku wspólnego, który podlega podziałowi zgodnie ze stosownymi przepisami, ustalimy, co wchodzi w skład majątku osobistego, pomożemy w wycenie poszczególnych składników majątku.

Przeprowadziliśmy już wiele postępowań związanych z prawem rodzinnym. Z korzyścią dla naszych klientów rozwiązujemy spory majątkowe w przypadku rozwodu czy separacji.
Pomagamy m.in. w:
• ustanowieniu rozdzielności majątkowej przed rozwodem,
• podziale majątku wspólnego po śmierci jednego z małżonków,
• ustanowieniu nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym,
• eksmisja małżonka z nieruchomości przyznanej na własność drugiemu z małżonków

KUBA  MAKOŚ

Uzyskaj pomoc prawną

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub bezpośredniego kontaktu telefonicznego.

Czekamy pod telefonem:

Kontakt z naszą Kancelarią

Zaznacz pole